Klik her for at læse vores vedtægter i printvenlig PDF. 

Vedtægter

Hjallerup Vandforsyning

 

§1

Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet den 10.10.1932 er et andelsselskab, hvis navn er Hjallerup Vandforsyning, har hjemsted i Brønderslev Kommune.

 

§2

Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativt at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings- og deraf afledte forhold.

 

§3

Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. 

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendomme.

 

§4

Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Brønderslev Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§5

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

 

Medlemmerne hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser, med hver ejendom vedkommende har tinglyst ret til.

Selskabets kreditorer kan dog først søge sig fyldestgjort hos de enkelte medlemmer, efter det har vist sig umuligt at erholde deres tilgodehavende af selskabsformuen.

I deres indbyrdes forhold hæfter medlemmerne ligeligt.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandforsyningens regulativ og takstblad (herunder betaling af anlægsbidrag) samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet. 

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandforsyningen er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

 

§6

Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til et andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændig matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

 

§7

Levering til ikke-medlemmer (køber)

Institutioner – som iflg. deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som iflg. særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand – Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om solidarisk hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leverancepligt ved køb af selskabet.

Bestyrelsen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

§8

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel med særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem/ved annoncering i lokale aviser med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsesformanden den 1/1.

 

På den ordinære generalforsamling foretages flg.:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab, forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år fremlægges til godkendelse

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

6. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 kritisk revisorsuppleant

7. Valg af en ekstern revisor

8. Behandling af indkomne forslag

9. Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og revisorerne.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

§9

Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har en stemme uanset antallet af ejede ejendomme tilsluttet selskabet.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt.

Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

§10

Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal.

Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Selskabet kan ikke påtage sig kautionsforpligtelser.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkret påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

§11

Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§12

Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskabet foretages af de generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer, ligesom generalforsamlingen beslutter, at regnskabet revideres af en statsautoriseret/registreret revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen

 

§13

Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

 

§14

Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 10.10.1932 og ændret den 29.03.1979. Sidst ændret på ekstraordinær generalforsamling den 03.05.1995 og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22.05.1995.

 

De træder i kraft den 22.05.1995

Poul H. B. Pedersen – formand

Mikael Staal Axelsen - dirigent

 

Ultimate Web