Klik her for at læse vores vedtægter i printvenlig PDF. 

VEDTÆGTER
FOR
ANDELSSELSKABET HJALLERUP VANDFORSYNING

 

 

Indhold:

 

§ 1: Navn og hjemsted

§ 2: Formål

§ 3: Medlemmer

§ 4: Medlemmernes rettigheder:

§ 5: Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§ 6: Udtræden af selskabet

§ 7: Levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 8: Generalforsamling

§ 9: Stemmeret og afstemninger

§ 10: Bestyrelsen

§ 11: Tegningsret

§ 12: Regnskab

§ 13: Opløsning

§ 14: Ikrafttræden

 

 

Navn og hjemsted

§ 1

 

Selskabet, der er stiftet den 10.10.1932, er et andelsselskab, hvis navn er Hjallerup Vandforsyning (Hjallerup Vandforsyning A.m.b.a.), har hjemsted i Brønderslev Kommune.

 

Formål

§ 2

 

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings- og deraf afledte forhold.

 

 

 

Medlemmer

§ 3

 

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. 

 

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendomme.

 

 

Medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Brønderslev Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§ 5

 

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

 

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandforsyningen er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

 

 

 

Udtræden af selskabet

§ 6

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til et andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

 

 

Levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 7

Institutioner – som iflg. deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som iflg. særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand – Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om solidarisk hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leverancepligt ved køb af selskabet.

Bestyrelsen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

 

Generalforsamling

§ 8

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel med særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem/ved annoncering i lokale aviser med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsesformanden den 1/1.

 

 

 

På den ordinære generalforsamling foretages flg.:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab, forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år fremlægges til godkendelse
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 kritisk revisorsuppleant
  7. Valg af en ekstern revisor
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og revisorerne.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

 

Stemmeret og afstemninger

§ 9

Hvert medlem har en stemme uanset antallet af ejede ejendomme tilsluttet selskabet.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt.

Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

 

Bestyrelsen

§ 10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal.

Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Selskabet kan ikke påtage sig kautionsforpligtelser.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkret påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

 

Tegningsret

§ 11

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

 

 

Regnskab

§ 12

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskabet foretages af de generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer, ligesom generalforsamlingen beslutter, at regnskabet revideres af en statsautoriseret/registreret revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen

 

 

Opløsning

§ 13

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

 

 

Ikrafttræden

§ 14

 

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 10. oktober 1932 og ændret den 29. marts 1979, samt den 22. maj 1995. Sidst ændret på ekstraordinær generalforsamling den 12. august 2020 og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 19. august 2020.

 

Vedtaget og ikrafttrådt den 19. august 2020.

 

 

 

Henrik Nielsen

Formand

 

Anders Skou

Næstformand

 

Johan Jørgensen

 

 

 

Kurt Jensen

 

Preben Jensen

 

 

 

 

Ultimate Web